Zakres usług


Zakres usług świadczonych przez Kancelarię na etapie postępowania przedsądowego obejmuje m.in.:

 • udzielania ustnych porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • analizowania umów oraz innych dokumentów,
 • prowadzenia negocjacji i mediacji przedsądowych.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa cywilnego i rodzinnego obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych oraz umów i innych dokumentów z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • doradztwo prawne i reprezentację w sprawach o rozwód i separację,
 • doradztwo prawne i reprezentację przy ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
 • doradztwo prawne i reprezentację w sprawach o rentę alimentacyjną,
 • doradztwo prawne i reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych,
 • doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, w sprawach związanych z wydziedziczeniem,
 • doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach o dział spadku.
 • Zakres usług świadczonych przez kancelarię w ramach prawa karnego i wykroczeń obejmuje m.in.:
 • doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych oraz innych pism na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i w sprawach o wykroczenia,
 • doradztwo prawne i reprezentację w charakterze obrońcy lub oskarżyciela w sprawach o przestępstwa gospodarcze, wypadki komunikacyjne, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w kwestiach odpowiedzialności karnej i w sprawach o wykroczenia.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa pracy obejmuje m.in.:
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania pracowników, umów o zakazie konkurencji oraz oświadczeń o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę, w tym w ramach zwolnień grupowych,
 • doradztwo prawne w zakresie zgodnego z przepisami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reprezentację w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentację w sporach z Państwową Inspekcją Pracy,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądem pracy.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa handlowego i gospodarczego obejmuje m.in.:
 • doradztwo prawne oraz stałą obsługę przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • doradztwo prawne przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu zakładania, przekształcania oraz likwidacji spółek,
 • doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracyjnej spółki w KRS,
 • doradztwo prawne dla wspólników i akcjonariuszy spółek,
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu zakupu udziałów lub akcji spółek,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z aktualną działalnością przedsiębiorstwa lub spółki,
 • dokonywanie analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstwa lub spółki (due diligence),
 • reprezentowanie dłużnika oraz wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądem gospodarczym.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa administracyjnego obejmuje m.in.:
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • doradztwo prawne w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych od organów administracji państwowej i samorządowej,
 • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg od decyzji administracyjnych organów administracji państwowej i samorządowej,
 • doradztwo prawne oraz reprezentację Klientów w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń,
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzki Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego obejmuje m.in.:
 • konstruowanie programów ubezpieczeniowych,
 • analizę umów ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
 • szkolenia i wykłady dotyczące poszczególnych zagadnień prawa ubezpieczeniowego i interpretacji ogólnych warunków ubezpieczeń,
 • doradztwo prawne oraz reprezentację przy dochodzeniu roszczeń zarówno od sprawców wyrządzonej szkody oraz zakładu ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego,
 • doradztwo prawne oraz reprezentację przy dochodzeniu roszczeń zarówno od sprawców wyrządzonej szkody oraz zakładu ubezpieczeń na etapie postępowania sądowego
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa bankowego obejmuje m.in.:
 • doradztwo prawne w zakresie formułowania umów dotyczących produktów bankowych,
 • analizę umów bankowych pod kątem obwiązującego prawa bankowego, w tym klauzul abuzywnych,
 • doradztwo prawne w zakresie formułowania dokumentów regulujących zasady udzielania kredytów oraz prowadzenia windykacji wobec dłużników,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w zakresie umów, kredytów, poręczeń i gwarancji regulowanych prawem bankowym.
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa budowlanego obejmuje m.in.:
 • doradztwo prawne oraz reprezentację w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • doradztwo prawne oraz reprezentację inwestorów i uczestników w postępowaniach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę,
 • doradztwo prawne w zakresie analizy umów o roboty budowlane,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umów o roboty budowlane,
 • doradztwo prawne w zakresie analizy prospektów i umów deweloperskich,
 • dochodzenie roszczeń z umów przedwstępnych przeniesienia własności nieruchomości oraz z umów deweloperskich,
 • dochodzenie odszkodowań za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego
 • Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w ramach prawa przewozowego i spedycyjnego obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie opiniowania i sporządzania zleceń transportowych, umów przewozu i spedycji w zakresie transportu krajowego oraz międzynarodowego (CMR),
 • doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach związanych z wykonaniem umowy przewozu osób i mienia,
 • doradztwo prawne oraz reprezentację przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu i spedycji w zakresie transportu krajowego oraz międzynarodowego (CMR),
 • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń transportowych.